Ispis

Natječaj 22.1.2024. - nastavnik/ca stručno-teorijskih sadržaja - estetika i umjetnost

on .

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ((„Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22. i 156/23) i članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Obrtničkoj školi Gojka Matuline Zadar, ravnateljica Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, Ivana Mažuranića 32, raspisuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u Obrtničkoj školi Gojka Matuline Zadar za radno mjesto

- Nastavnik/ca stručno-teorijskih sadržaja - estetika i umjetnost - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 2 sata nastave tjedno i pripadajuću količinu ukupnog radnog vremena tjedno.

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, propisane Zakonom o radu (NN br. 93/14., 127/17., 98/19. i 152/22.) trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno  članku 105. i članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22. i 156/23.), moraju ispunjavati i posebne uvjete određene Nastavnim planom i okvirnim obrazovnim programom za zanimanja frizer (NN br. 136/03) i čl. 37. Zakona o strukovnom obrazovanju (NN br. 30/09., 24/10., 22/13., 25/18 i 69/22.)

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj, u kojoj kandidat navodi osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, potrebno je priložiti:

  1. životopis te dokaze o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja,
  2. diplomu, odnosno dokaz o vrsti i razini obrazovanja,
  3. dokaz o državljanstvu
  4. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja
  5. uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak  u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja).

Škola će od izabranog kandidata zatražiti pismenu suglasnost prema kojoj škola kao poslodavac može od Ministarstva pravosuđa zatražiti izdavanje posebnog uvjerenja za fizičke osobe sukladno članku 14. stavak 2. Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (NN br. 143/22., 105/15., 32/17. i 153/22.), također Škola će od izabranog kandidata tražiti provjeru vjerodostojnosti isprave o stečenom stupnju obrazovanja od nadležne obrazovne ustanove.

Kandidati dokumente dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama koje se ne vraćaju. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti originalne dokumente ili ovjerene preslike.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je u prijavi pozvati se na ovo pravo na način da uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta prednosti pri zapošljavanju.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17., 98/19., 84/21. i 156/23.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, br. 84/21.), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. st. 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 157/13., 152/14., 38/18. i 32/20.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (»Narodne novine«, br. 57/96., 21/00.- Odluka Ustavnog suda RH) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (»Narodne novine«, br. 158/03.,198/03., 138/06. i 45/11.).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar.

Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine«, br. 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidatom prijavljenim na natječaj će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nakon isteka natječajnog roka provest će se postupak vrednovanja kandidata putem razgovora (intervjua), sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Obrtničkoj školi Gojka Matuline Zadar koji je dostupan na web stranici Škole. Na web stranici Škole www.obrtskolgm.hr objavit će se vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua). Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj i ne smatra se više kandidatom.

Škola izvješćuje sve kandidate o rezultatima natječaja putem mrežne stranice Škole www.obrtskolgm.hr, a iznimno, ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, Škola izvješćuje sve kandidate o rezultatima natječaja i preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se osobno ili poštom na adresu: Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar, Ivana Mažuranića 32,  23000 Zadar, s naznakom „za natječaj“.

Natječaj je otvoren od 22.01. 2024. do 30.01. 2024. godine.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, br. 42/18.) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za prikupljanje i obradu svih osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama, a koji će se obrađivati isključivo svrhu provedbe natječajnog postupka.

Klasa: 112-02/24-01/2
Ur.broj: 2198-1-66-24-1
Zadar, 22. siječnja 2024. godine

Ravnateljica: Silvana Ujdur Bilan, univ. spec. philol.