Ispis

Odluka o održavanju pisane provjere - natječaj 6.9.2022. - pedagog/ica

on .

Na temelju članka 16. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Obrtničkoj školi Gojka Matuline u Zadru, ravnateljica Škole je dana 19. rujna 2022. godine donijela sljedeću:

ODLUKU

1. Za kandidate prijavljene na natječaj za radno mjesto stručni suradnik – pedagog - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme, koji je bio otvoren od 6. do 14. rujna 2022. godine (KLASA: 602-03/22-03/69; URBROJ: 2198-1-66-22-1), a koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, provest će se postupak procjene i vrednovanja radi provjere znanja i sposobnosti i to putem:

a) Pisane provjere (testiranja) 

b) Intervjua

2. Kandidati koji su udovoljili formalnim uvjetima natječaja pozivaju se da pristupe pisanoj provjeri (testiranju) koje će se održati dana 23. rujna (petak) 2022. godine s početkom u 9.30 sati u učionici broj 19, na prvom katu Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, Ivana Mažuranića 32, Zadar. U skladu sa pravilima Opće uredbe o zaštiti podataka, imena kandidata navedena su inicijalima, a kandidatima će poziv biti upućen pojedinačno putem maila.

1. P.K.M.                  

2. L.V.

3. S.K.

4. A.P.

5. E.P.

6. M.G.

7. E.G.

8. M.B.P.

9. N.B.

10. S.M.

11.J.J.

12. N.I.P.

13. D.R.

14. N.G.

15. T.K.

16.M.M.

17. E.P.

18. J.L.

19. M.V.

20. A.P.

21. J.Š.

22. M.M.

23. A.V.T.

24. I.Đ.

25.T.P.

26. D.G.

Pisano testiranje sastoji se od provjere znanja područja za koje je natječaj raspisan (test znanja). 

Pravni izvori za pripremu provjere znanja su:

  • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20),
  • Zakon o strukovnom obrazovanju (NN 30/09, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22)
  • Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/15, 3/17)
  • Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada (NN 118/2009)
  • Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/200.)
  • Pravilnik o polaganju državne mature (NN 1/2013, 41/2019, 127/2019, 55/2020, 53/2021)
  • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010, 82/2019, 43/2020, 100/2021)
  • Pravilnik o postupku i načinu polaganja naučničkog ispita (48/2021, 65/2022)
  • Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/2008, 90/2010)

Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe te kemijsku olovku. Smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina ako je dobio najmanje 50 % bodova od ukupnog broja bodova.

Kandidat koji se navedenog dana ne odazove testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj  i ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri ne može sudjelovati u daljnjem postupku. Kandidati koji zadovolje na pisanoj provjeri, bit će upućeni na razgovor (intervju) s članovima Povjerenstva.

O vremenu održavanja intervjua sa kandidatima koji su udovoljili prethodnoj pisanoj provjeri, kandidati će biti obaviješteni putem web stranice škole u roku od 2 radna dana od pisane provjere. 

O b r a z l o ž e nj e

Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar ukupno je zaprimila 27 zamolbi za natječaj objavljen na stranicama HZZ-a, oglasnoj ploči i webu škole (KLASA: 602-03/22-03/69; URBROJ: 2198-1-66-22-1). Povjerenstvo je utvrdilo da su zamolbe svih 27 kandidata pravodobne. Utvrđeno je kako su zamolbe 26 kandidata potpune, dok je zamolba jedne kandidatkinje (M.O. ) nepotpuna. Stoga je odlučeno da se na pismeno testiranje pozove 26 kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete pri čemu će oni koji zadovolje prethodnu pismenu provjeru znanja i sposobnosti biti upućeni na razgovor (intervju) s povjerenstvom.

Klasa: 602-03/22-03/108

Urbroj: 2198-1-66-22-01

Zadar 19. 9. 2022.

Ravnateljica: Silvana Ujdur Bilan, univ.spec.philol.