Ispis

Natječaj 6.9.2022. - pedagog/ica

on .

Na temelju članka 107., 114. i 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj  87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20),te odredbi čl. 103 Statuta Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, ravnateljica Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar dana 6. rujna 2022. godine donosi sljedeću

ODLUKU O RASPISIVANJU

N A T J E Č A J A

za radno mjesto

Raspisuje se natječaj za radno mjesto:

-  1. Stručni suradnik - pedagog – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

Natječaj vrijedi od: 06.09. 2022.
Natječaj vrijedi do: 14.09. 2022.

Odgovarajuća vrsta obrazovanja: magistar struke – polje pedagogija (ili stručna sprema stečena prema ranijim propisima)

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu, kandidati koji se prijavljuju na natječaj u školskoj ustanovi moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa prema članku 105. i 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, br. 1/96  i 80/99).

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj (u kojoj se navode osobni podaci podnositelja; osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresa kao i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje), kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • Životopis te dokaze o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja
  • Dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice, domovnice)
  • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja).

Dokumentacija se dostavlja u neovjerenoj preslici (dokumentaciju ne vraćamo), a izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je dostaviti izvornike dokumenata.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je u prijavi pozvati se na ovo pravo na način da uz prijavu na natječaj priloži sve dokaze o  ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta prednosti pri zapošljavanju.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim  braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17., 98/19. i 84/21.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, br. 84/21.), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. st. 1. Zakona o civilnim  stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 157/13., 152/14., 38/18. i 32/20.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (»Narodne novine«, br. 57/96., 21/00.- Odluka Ustavnog suda RH) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija  (»Narodne novine«, br. 158/03.,198/03., 138/06. i 45/11.).

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Obrtničke škole Gojka   Matuline Zadar. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja, o čemu se ta osoba posebno ne obavještava. Na javni natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Za osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i stekle su status kandidata/kinje prijavljenog/ne na javni natječaj, bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog  testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj. Podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata/kinja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za provjeru bit će objavljeni na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar. Na oglasnoj ploči i web-stranici bit će objavljeno i vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem oglasne ploče škole i mrežne stranice škole.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta dostaviti osobno u Tajništvo škole ili putem zemaljske pošte na adresu: Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar, Ivana Mažuranića 32, 23 000 Zadar, s naznakom „za natječaj-pedagog“.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka br. 2016./679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za prikupljanje i obradu svih osobnih podataka navedenih u dostavljenoj dokumentaciji a koji će se obrađivati isključivo za potrebe natječajnog postupka.

KLASA: 602-03/22-03/69

URBROJ: 2198-1-66-22-01

Zadar, 6. 9. 2022. godine

Ravnateljica: Silvana Ujdur Bilan, univ.spec.philol.