Ispis

Natječaj 17.6.2020. - spremač/ica

on .

Na temelju odredbi Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/2014., 127/2017. i 98/19.), članka 107., Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj  87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20. ), a nakon dobivenih podataka o iskazanim potrebama Upravnog odjela za povjerene poslove državne uprave, te članka 101. Statuta Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, Ivana Mažuranića  br. 32, ravnateljica  Škole dana  17. lipnja  2020. godine donosi slijedeću 

O  D  L  U  K  U    O  RASPISIVANJU

N A T J E Č A J A

za radno mjesto 

Raspisuje se natječaj za radno mjesto:

SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj/ca, - završena osnovna škola (NKV) na neodređeno radno vrijeme – 40 sati tjedno – 8 sati dnevno

Kandidat koji se prijavljuje na natječaj, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. i članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi („Narodne novine“, br. 1/96. i 80/99.) i kurikulumu nastavnih predmeta.

U pisanoj prijavi na natječaj, u kojoj kandidat navodi osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, potrebno je priložiti životopis te dokaze o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja: diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi; domovnicu, odnosno dokaza o državljanstvu i uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Kandidati dokumente dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama koje se ne vraćaju. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti originalne dokumente ili ovjerene preslike.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava u trenutku podnošenja prijave dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta prednosti pri zapošljavanju.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se u ovom natječaju koriste u muškom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Kandidatom prijavljenim na natječaj će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nakon isteka natječajnog roka provest će se postupka vrednovanja kandidata putem razgovora (intervuja), sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Obrtničkoj školi Gojka Matuline Zadar. Na web stranici Škole www.obrtskolgm.hr objavit će se vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua). Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj i ne smatra se više kandidatom.

Škola izvješćuje sve kandidate o rezultatima natječaja putem mrežne stranice Škole www.obrtskolgm.hr, a iznimno, ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, Škola izvješćuje sve kandidate o rezultatima natječaja i preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se osobno ili poštom na adresu: Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar, Ivana Mažuranića br.32, 23000 Zadar, s naznakom „za natječaj“.

Natječaj je otvoren od 17. 06. 2020. do 25. 06. 2020. godine.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, br. 42/18.) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za prikupljanje i obradu svih osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama, a koji će se obrađivati isključivo svrhu provedbe natječajnog postupka.

KLASA: 602-03/20-03/57

URBROJ: 2198-1-66-20-01

Zadar, 17. lipnja  2020. godine

Ravnateljica:

Silvana Ujdur Bilan,mag.