Ispis

Natječaj 7.3.2018.

on .

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „N.N.“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17.) ) i članka 101. Statuta, Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar, Ivana Mažuranića br. 32 raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za radno mjesto: Nastavnik/ca engleskog jezika

-          Nastavnik/ca engleskog jezika – 1 izvršitelj/ca, - 20 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena, na određeno vrijeme (zamjena do povratka zaposlenice )

Uvjet: kandidati trebaju ispunjavati uvjete za nastavnika prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj sprema i psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, preslike: dokaza o stručnoj spremi (diplomu), domovnice, osobne iskaznice i uvjerenja o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Osobe koje se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“121/2017.) trebaju priložiti dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar, Ivana Mažuranića br. 32, s naznakom – za natječaj -

Rok za prijavu kandidata je od 7. ožujka do 15. ožujka 2018. godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Objavljeno na web stranici Škole dana 07. ožujka 2018. godine