Ispis

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole 28.8.2017.

on .

Na temelju članka 126. i  članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13.,152/14. i 7/2017.) te članka 98. Statuta Škole, Školski odbor Obrtničke škole Gojka Matuline  Zadar, raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

Uvjeti:

Za ravnatelja/icu Škole može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj   ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

  a) sveučilišni diplomski studij ili

  b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

  c) specijalistički diplomski stručni studij,

 2. uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

 3. najmanje osam  godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Ravnatelj /ica se imenuje na vrijeme od  pet (5) godina.

 Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj  preslici:

-  životopis,

-  domovnicu,

-  dokaz o završenom studiju (diplomu),

-  dokaz o položenom stručnom ispitu, odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja,

-  dokaz o stažu osiguranja (potvrda ili elektronički zapis HZMO o stažu osiguranja),

- dokaz o radnom iskustvu  na odgojno –obrazovnim poslovima (potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova),

- dokaz (uvjerenje nadležnog suda) da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja (od 28.08.2017. - 04.09.2017).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se  u  zatvorenoj omotnici na adresu:

Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar

23000 Zadar

Ivana Mažuranića  32

s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.