Ispis

Natječaj 12.10.2016.

on .

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   («Narodne novine» br.152/14.)  Obrtnička škola Gojka Matuline  Zadar, dana 11. listopada  2016. godine raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

 

1. Nastavnik/ca  tjelesne i zdravstvene kulture  – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme-- 18 sati nastave tjedno  sa pripadajućom količinom radnog vremena na neodređeno radno vrijeme

Na javni natječaj  mogu se javiti osobe oba spola.

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete za nastavnika prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti životopis, presliku diplome, odnosno dokaz o stručnoj spremi, presliku domovnice, uvjerenje o nekažnjavanju.

Prijavu s dokazima o ispunjenju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja  na adresu: Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar, Ivana Mažuranića 32, 23000 Zadar

NATJEČAJ vrijedi od 11. listopada 2016. do  19. listopada  2016. godine

KLASA: 602-03/16-03/

URBROJ: 2198-1-66-16-01

Zadar, 11. listopada 2016. godine

Ravnateljica:

Maja Selimović, prof.