Ispis

Natječaj 26.2.2016.

on .

Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj  87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. I 152/14.) Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar,  raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

 

1. nastavnik/ica TZK (magistar kineziologije) - 1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme 3 sata nastave tjedno

Uvjeti prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96. i 80/99.).

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, preslike: diplome, odnosno svjedodžbe o završenoj školi, domovnice, osobne iskaznice i uvjerenja o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruje.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Obrtnička škola Gojka Matuline, 23000 Zadar, Ivana Mažuranića br. 32.

Natječaj je otvoren od 26. veljače 2016. do 05. ožujka 2016. godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

KLASA: 602-03/16-01/
URBROJ: 2198-1-66-16-01
Zadar, 25. veljače 2016. godine

Ravnateljica:

v.r. Maja Selimović, prof.