Ispis

Natječaj 18.8.2015.

on .

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj  87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. I 152/14.) i članka 85. Statuta, Obrtničke škole Gojka Matuline, Zadar,  raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

 

 

1. nastavnik/ica  poslovanje u struci (ekonomska skupina) -1 izvršitelj/ica - na neodređeno nepuno radno vrijeme 2 sata nastave tjedno – 1 izvršitelj/ica

2. nastavnika/ice organizacije i praćenja praktične nastave u zanimanju pediker - na neodređeno nepuno radno vrijeme 12 sata nastave tjedno – 1 izvršitelj/ica

3. nastavnika/ice praktične nastave u zanimanju pediker i tehnološke vježbe u zanimanju pediker - na neodređeno nepuno radno vrijeme 20 sati nastave tjedno – 1 izvršitelj/ica

4. nastavnik/ica  praktične nastave u zanimanju frizer - na neodređeno nepuno radno  vrijeme 30  sati nastave tjedno – 2 izvršitelja

5. domar - kotlovničar - na neodređeno puno radno vrijeme- 40 sati tjedno – 1 izvršitelj/ca

Uvjeti prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN  1/96. i 80/99.).

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, preslike: diplome, odnosno svjedodžbe o završenoj školi, domovnice, osobne iskaznice i uvjerenja o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Ad 5. posebni uvjeti: uvjerenje o osposobljenosti za ložača centralnog grijanja i termoventilacije .

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruje.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Obrtnička škola Gojka Matuline, 23000 Zadar,  Ivana Mažuranića br. 32.

Natječaj je otvoren od 18. kolovoza 2015. do 25. kolovoza 2015. godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

KLASA: 602-03/15-01/88

URBROJ: 2198-1-66-15-01

Zadar, 17. kolovoza 2015. godine

Ravnateljica:

v.r. Maja Selimović, prof.