Ispis

Odluka o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

on .

Temeljem članka 98. Statuta Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, Školski odbor Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, na svojoj 3. sjednici, održanoj dana 22.08.2017. godine, pod 3. točkom dnevnog reda, donio je

Odluku

o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

Članak 1.

(1) Poništava se natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar (u daljnjem tekstu: Škola) objavljen u  u dnevnom tisku „ 24 sata “ od 02. kolovoza 2017.godine.

(2) Osim u dnevnom tisku iz stavka 1. ovog članka, poništenje natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole objavit će se i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Škole.

 O b r a z l o ž e n j e

Školski odbor Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar na sjednici održanoj 22. kolovoza 2017. godine poništava Odluku za izboru i imenovanje ravnatelja/ice Škole.

Slijedom navedenog Školski odbor Obrtničke škole odlučio je kao u izreci ove Odluke.

KLASA: 602-03/17-04/7

URBROJ:2198-1-66-17-01

Predsjedniik Školskog odbora:

Dragan Bubalo, dipl.ing.